כבילת עצורים ברגליהם באולמות בתי המשפט, בזמן ההמתנה לדיון ובזמן הדיון בעניינם

יהונתן רבינוביץ
עורך דין יהונתן רבינוביץ'

10.06.2020 – פסיקת בג"צ 7942-19 בעניין כבילת עצורים ברגליהם באולמות בתי המשפט, בזמן ההמתנה לדיון ובזמן הדיון בעניינם.

העותר עורך דין יהונתן רבינוביץ' המשמש כסנגור, טוען על תופעה כלל ארצית במסגרתה, לטענתו, עצורים מובלים לדיון בעניינם בבתי המשפט השונים כשהם נותרים כבולים ברגליהם בתוך אולם בית המשפט, הן בזמן המתנתם לדיון והן בזמן הדיון עצמו. על פי הנטען בעתירה, שירות בתי הסוהר הוציא הנחיה לפיה יש להותיר כל עצור במהלך דיון בבית המשפט כשהוא כבול ברגליו. זאת בניגוד להוראת סעיף 9א לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים), על פיה עצור לא יהיה כבול במקום ציבורי אלא על פי הוראות אותו סעיף.

בג"צ מסביר כי עצור לא יהיה כבול במקום ציבורי לרבות בית משפט, אלא לפי הוראות הסעיף

סעיף 9א לחוק המעצרים קובע כי עצור לא יהיה כבול במקום ציבורי אלא לפי הוראות הסעיף. ללמדך, כי "ברירת המחדל" היא כי עת מובא עצור לאולם בית המשפט, אשר לא יכולה להיות מחלוקת כי הוא בבחינת "מקום ציבורי" (וראו: סעיף קטן (5) בו מוגדר "מקום ציבורי" כמקום "שלציבור או חלק ממנו גישה אליו") – אין לכבלו אלא בהתקיים אחד מהחריגים המפורטים בסעיף. זאת, בין היתר, כמפורט בסעיף קטן (1): כאשר קיים חשש סביר שהעצור עלול להימלט או לסייע לאחר להימלט; לגרום נזק לגוף או לרכוש; לפגוע בראיות או להעלימן; לקבל או למסור חפץ שעשוי לשמש בביצוע עבירה או לפגוע בסדרי מקום המעצר. כמו כן, לפי סעיף קטן (4) לאותו סעיף, על אף התקיימותם של החריגים, שופט רשאי להורות על שחרור עצור מכבילה כשהעצור שוהה באולם בית המשפט. הוראות דומות בקשר לכבילה במקום ציבורי של מי שנתון במשמורת בית סוהר – בין בהיותו אסיר ובין בהיותו עצור (זאת על פי הגדרת "אסיר" בסעיף 1 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן: הפקודה)) – נקבעו בסעיף 11א לפקודה.

בג"צ קבע כי שב"ס ייזום פניה לשופט טרם תחילת הדיון ויסביר מדוע העציר אזוק

מצופה מסוהרי יחידת נחשון עת הם מובילים עצור כבול לאולם בית המשפט, להסב את תשומת לב בית המשפט הדן בעניין שהעציר כבול בשל התקיימותם של החריגים שפורטו בחוק. הנחת המוצא היא כי השופט היושב בדין אינו ער לכבילת העציר המובא לפניו, ולו בשל מגבלות זוויות הראיה, קיומן של "חופות עצורים" והמרחקים הפיזיים הקיימים בין דוכן השופט לבין "ספסל הנאשמים". במסגרת זו אין על הסוהרים להמתין להעלאת הסתייגות מטעם העצור או סנגורו לכבילתו, אלא עליהם ליזום את הפניה לבית המשפט ולנמק מדוע לדעתם עניינו של העציר או האסיר הספציפי נכנס לגדרו של אחד מהחריגים. או אז, ישקול בית המשפט אם העניין מצדיק הפעלת הסמכות להורות על התרת הכבילה לפי סעיף 9א(4) לחוק המעצרים על כל המשתמע מכך.

מצורפת פסיקת בג"צ 7942-19 בעניין כבילת עצורים ברגליהם באולמות בתי המשפט, בזמן ההמתנה לדיון ובזמן הדיון בעניינם.

Document-page-001

Document-page-002Document-page-003

Document-page-004

Document-page-005

Document-page-006
פסיקת בג"צ 7942-19 בעניין כבילת עצורים ברגליהם באולמות בתי המשפט, בזמן ההמתנה לדיון ובזמן הדיון בעניינם

עתירה נגד שר הרווחה מאיר כהן בגין טיוח עבירות משמעת עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה בני ברק

שר הרווחה מאיר כהן - או טיפול בתלונות על עבירות משמעת של עובדים סוציאליים

מאי 2013  – מדובר באי טיפול בתלונה על עבירות משמעת נגד עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה בני ברק.
שר הרווחה מאיר כהן מטייח פשעי משרדו. שר הרווחה מאיר כהן ממשיך את המסורת של אי טיפול בעבירות משמעת של עובדים סוציאליים העושים ככל העולה על רוחם נגד אזרחים. שר הרווחה מאיר כהן מסתתר מאחורי חומת ביורוקטיה ואינו מגיב עניינית לפניות בעניין מחדלי עובדים סוציאליים בלשכות הרווחה נגד אזרחים.
שר הרווחה מאיר כהן מבזה את עבודת ועדת סלונים על עבודתם של פקידי הסעד לסדרי דין. הוועדה העירה על מחדל ידוע משרד הרווחה במתן גיבוי מלא לפקידי הסעד בכל תלונה המוגשת נגדם ללא בדיקה עניינית של התלונה.

חוסר האונים של האזרח מול מערכת הרווחה הדורסנית – להלן דחיית עתירה שהוגשה לבג"ץ בנושא

בג"ץ 2217/13ישראל אפל

נ ג ד

1. שר הרווחה, מר מאיר כהן

2. מר מיקי לוי, סגן שר הרווחה

3. עו"ד בתיה ארטמן, היועצת המשפטית של משרד הרווחה

4. עו"ס גבריאלה יצחקי

5. עו"ס ליאורה מסינגר

6. עו"ס תמר ציפורה שוב

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

[01.05.2013]

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותר:

בעצמו

העתירה נמחקת אפוא, ללא צו להוצאות.

ניתן היום, ‏כ"א באייר התשע"ג (‏1.5.2013).

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה: בג"ץ 11213/05

פסק-דין

השופט עוזי פוגלמן:

עניינה של העתירה שלפנינו בבקשת העותר כי נצווה על שר העבודה והרווחה להורות ליועץ המשפטי של משרדו להפעיל את סמכותו לפי סעיף 34(ב) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 (להלן: חוק העובדים הסוציאליים) ולהגיש קובלנה לוועדת המשמעת שהוקמה לפי סעיף 28 לאותו חוק, נגד המשיבות 6-4 – עובדות סוציאליות המועסקות בשירותי הרווחה של עיריית בני ברק – בגין מחדלים שהעותר מייחס להן בטיפול בגילויי אלימות שלטענתו אירעו בישיבה בבני ברק.

בעתירה נטען כי ביום 11.2.2013 שלח העותר מכתב לשר הרווחה שבו פירט שורה של מחדלים שייחס למשיבות 6-4 לטפל בגילויי האלימות האמורים. העותר ביקש מהשר להורות ליועץ המשפטי של משרדו להגיש נגדן תלונה משמעתית, ומשלא קיבל מענה לפנייתו, הגיש את העתירה שלפנינו.

דין העתירה להימחק על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי. בית המשפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירה מינהלית על החלטה של רשות לפי חוק העובדים הסוציאליים, ובכלל זה על החלטה בעניין חקירה או העמדה לדין משמעתי לפי סעיף 34(ג) לחוק העובדים הסוציאליים (סעיפים 1 (הגדרת "החלטה של רשות"), 5(1) ופרט 21(20) לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התשס"א-2001; השוו: בג"ץ 11213/05 פלונית נ' ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין (17.7.2006)). אשר על כן, לא ראינו להידרש לעתירה, בלא שאנו מביעים כל עמדה לגופם של דברים.

העתירה נמחקת אפוא, ללא צו להוצאות.

ניתן היום, ‏כ"א באייר התשע"ג (‏1.5.2013).

קישורים:

שר הרווחה מאיר כהן שקרים וטיוחים לסחר בילדים – רשת ב – אוגוסט 2013 – שר הרווחה מאיר כהן בראיון מטייח כמויות ומספרים של ילדים המוצאים מביתם לפנימיות הרווחה וטוען כי מדובר בכ- 10,000 ילדים בפנימיות בעוד יש כ- 40,000 , מאיר כהן מטייח ומציג תמונה ורודה של מצבם בפנימיות בעוד יש ילדים החווים התעללות קשה בפנימיות המופרטות ובמשפחות אומנה של משרד הרווחה

שר הרווחה מאיר כהן לא יצא אל המוחים מול ביתו – יולי 2013 – הפגנה מול בית שר הרווחה מאיר כהן ברחוב החצב 8 דימונה – שר הרווחה מאיר כהן לא יצא אל המוחים להבין דבר חרף היותו נבחר ציבור וחרף האשמות חמורות חוזרות ונשנות נגד משרדו על חטיפת ילדים…

שר הרווחה מאיר כהן – תוקפנות נגד אשה נכה המוחה על חטיפת בתה מבית חולים ע"י משרד הרווחה – יולי 2013 – מדובר ב- א' שבתה שנולדה ע"י פונדקאית נחטפה מבית חולים מיד לאחר היוולדה ע"י משרד הרווחה, השירות למען הילד. ל- א' לא נמסר מדוע נחטפה הילדה אולם לאחר חודשים של הליכים שיפוטיים החליטה השופטת גאולה לוין לא לאשר לאשה הורות בתואנה שאין קשר גנטי…

שר הרווחה מאיר כהן – באלגן מכוון וחוסר תכנון לכליאת חוסים במוסדות במקום השמתם בקהילה – המאמר המדינה מתעלמת כשנתיים מדו"ח שהנחה לסגור מוסדות למוגבלים , אור קשתי , הארץ , יולי 2013 – דו"ח שהוזמן על ידי שר הרווחה לשעבר קבע נחרצות: יש לשלב בקהילה חוסים עם מוגבלות שכלית. אולם הרצוג כבר לא בתפקיד והדו"ח מעולם לא פורסם…

צמרת הרווחה מחויכת מול פשעי המשרד – השר מאיר כהן, מנכ"ל נכנס יוסי סילמן ומנחם וגשל – יוני 2013 – ברקע חטיפות ילדים ממשפחות על רקע אתני, ונגד נכים בוצע טקס חילופי מנכ"לים במשרד הרווחה. שר הרווחה מאיר כהן מזה כשלשה חודשים מאז נכנס לתפקידו נוקט במדיניות רמיה ודורסנות ופתח עם מנכ"ל משרדו יוסי סילמן בהקמת מרכזי "הגנה" לחטיפת ילדים ממשפחות לסחר במוסדות…

שר הרווחה מאיר כהן: שהעניים ילכו לעבוד – מאי 2013 – משרד הרווחה תולש מביתם אלפי ילדים וקשישים מידי שנה וגורם למשפחות נזקים פיסיים, נפשיים וכלכליים. שר הרווחה מאיר כהן זורה חול בעיני הציבור ומלין שהעניים לא עובדים. אחרי הנתונים המטרידים על מספר העניים הגבוה בישראל, הגבוה ביותר במדינות המפותחות, לא שמענו מהממשלה על תוכנית לאומית למלחמה בעוני או משהו דומה לכך. שר הרווחה מאיר כהן שולח את העניים לעבוד…

עצרת מחאה מול בית שר הרווחה מאיר כהן – 6 ביוני 2013 – 6.62013 עצרת מחאה מול בית שר הרווחה מאיר כהן ברחוב החצב 9 בדימונה. משרד הרווחה תולש ילדים מביתם ומשפחתם למוסדות סגורים, אומנה, אימוץ ועוד מוסדות כליאה שם הם מוצבים ללא זכויות בחוק ואין מושיע. התהליך מתנהל בדלתיים סגורות ללא ראיות הרחק מעיני הציבור. המחאה נועדה לחזק את ידי שר הרווחה מאיר כהן להתמודד מול פשעי משרדו…

המחאה על פשעי משרד הרווחה נגד האנושות והאנושיות יוצאת לדרך – נפגשים מול בית שר הרווחה מאיר כהן – מאי 2013 – המחאה על פשעי משרד הרווחה נגד האנושות והאנושיות יוצאת לדרך – נפגשים מול בית שר הרווחה מאיר כהן מרחוב החצב 9 דימונה , 6.6.2013 , 19:00 – 21:00 – קבוצות הורים נפגעי האגף לשירותים חברתיים עולה מדרגה והם החליטו להפסיק את עוולות רשויות הרווחה המנתקות בכפייה ילדים מהוריהם. העיתונאית לורי שם טוב תושבת גבעתיים, אם לשני ילדים שנותקו ממנה לפני 4 שנים מארגנת מחאה נגד שר הרווחה מאיר כהן אומרת:…

דוח מבקר המדינה 2013 – משרד הרווחה תולש בכפייה וברמיה ילדים מבתיהם בוועדות החלטה בניגוד לחוק ולנהלים – מאי 2013 – מבקר המדינה ערך במהלך שנת 2012 ביקורת על סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה (ועדות החלטה בלשכות רווחה ברשויות מקומיות) בעניין זכויותיהן של משפחות חלשות בהוצאת ילדים מהם בכפייה…

שר הרווחה מאיר כהן – נער השעשועים של העובדות הסוציאליות – בואו נגלה לכם את מה שמפלגת "יש עתיד" מסתירה מכם – שר הרווחה מאיר כהן מטעם מפלגת יש עתיד הוא כשלון מבטיח – בתקופת כהונתו של מאיר כהן כראש עירית דימונה, דימונה היתה שיאנית המדינה בשיעור הוצאת ילדים מהבית למוסדות. תעודת עניות קשה לתפקודו הגרוע כראש עיריה, והוכחה כי אדם זה משמש מריונטה לידן של עובדות הרווחה…

שר הרווחה מאיר כהן – מכבסת מילים לייחצון תכנית כפייה ויסקונסין – יולי 2013 – ראיון של רינו צרור (גל"צ) עם שר הרווחה מאיר כהן (יש עתיד) ויו"ר העבודה והרווחה חיים כץ בנוגע לחזרתה של תוכנית ויסקונסין לשולחן הכנסת (5.7). במהלך הראיון יו"ר ועדת העבודה והרווחה, אמר שתוכנית ויסקונסין הינה תוכנית כושלת ושהיא חלק הפרטות שאסור לבצע במשק הישראלי. רינו צרור חשף כי בתוך משרד הרווחה פועלות עמותות שמחזירות מובטלים למעגל העבודה ועושות את הדבר בהצלחה מרובה. שר הרווחה מאיר כהן לא הצליח לענות על השאלה מדוע, אם כך, להחזיר את תוכנית ויסקונסין, כשבתוך המשרד שלו פועלות העמותות הללו…

ניצולת שואה עיוורת על כיסא גלגלים – הביטוח הלאומי סרב לשלם קצבת סיעוד – בג"צ הורה למדינה לשלם

אסתר צ'וברי, ניצלה ממוות ע''י דוקטור מנגלה צילום: ראובן קסטרוהכתבה זעקת הניצולה: הביטוח הלאומי מסרב לשלם , שמואל מיטלמן , nrg , מאי 2011

אסתר צ'ובדי ניצלה ממוות על ידי דוקטור מנגלה. היום היא מרותקת לכיסא גלגלים, והביטוח הלאומי דורש ממנה להשתמש בכספי הפיצויים

האטימות של ביטוח לאומי: ניצולת השואה אסתר צ'ובדי, בת 85, עיוורת ומרותקת לכיסא גלגלים, ביקשה השבוע מבג"ץ, ממיטת חוליה בבית חולים בילינסון, להורות למוסד לביטוח לאומי לשלם לה קצבת סיעוד כדי שתוכל להחזיק את המטפלת ששכרה לטפל בה בביתה. "בלעדיה אני לא יכולה לחיות", הסבירה צ'רבי.

הסיבה: המוסד מסכים להשתתף רק בכשעה בלבד משכרה של המטפלת, ומתבצר מאחורי הטענה הפורמלית כי הקשישה יכולה להשתמש למטרה זו בקצבה שהיא מקבלת מגרמניה לשם טיפולים ותרופות בגין נזקי הגוף שנגרמו לה ולכן היא אינה זכאית לקצבה סיעודית בישראל.

"אני חולה סיעודית מלאה, הזכאית למטפלת צמודה, אבל כל פניותיי למוסד לביטוח לאומי לשלם לי קצבת סיעוד נענו בסירוב, בנימוק אבסורדי שיש לי 'הכנסה מגרמניה' ושהכנסתי עולה על השכר הממוצע במשק", כתבה צ'ובדי בפנייתה לבג"ץ.

"התשלום אותו אני מקבלת מגרמניה, לפי החוק שם, נועד לצורכי ריפוי, תרופות והבראה בלבד ואינו בגדר הכנסה. לא ייתכן שהביטוח הלאומי יפלה לרעה אותי וניצולים אחרים במצבי", לדברי צ'בדי.

בעתירה, שהגישה באמצעות עו"ד שלמה אייגנר, מספרת הקשישה, כי נולדה ב-1926 בצ'כוסלובקיה בשם אסתר גרינפלד. "באפריל 1944 הובלתי עם כל בני משפחתי בקרונות של בהמות למחנה ההשמדה אושוויץ", היא מספרת בתצהירה.

"כפו עלינו לעבוד 16 שעות ביממה"

"הוריי, ובני משפחתי האחרים הוכנסו לתאי הגזים ושם נרצחו. אני ואחותי הצעירה אריקה הוכנסנו ל'בלוק 8' שהיה 'בלוק הילדים'. ד"ר מנגלה היה הממונה על הבלוק וביצע בילדים פשעים מזעזעים".

היא הצליחה להינצל מרצח של אלף ילדים בבלוק בו התגוררה אך נלקחה לעבודות כפייה במפעל. "עברתי מבחן זריזות ידיים, הוצבתי לעבודה במפעל לייצור פצצות וחומרי נפץ. כפו עלינו לעבוד 16 שעות ביממה בייצור חלקי פצצות", היא מספרת.

כששוחררה על ידי הצבא האמריקאי הייתה צ'ובדי שבר כלי, הרוסה לחלוטין ממבחינה פיזית ונפשית, עד כדי אי יכולת לתפקד. כתוצאה מהעבודה במחנות נפגעה ראייתה והיום היא עיוורת. כשעלתה לארץ היא התחתנה וניסתה לשקם את חייה.

בשנת 2008 נפטר בעלה והיא נותרה לבדה עם מחלותיה. "כיום אני עיוורת, עמוד השדרה שלי התמוטט, אינני מסוגלת לעמוד או ללכת ואני מובלת בכסא גלגלים", היא כותבת. בפיצויים שהיא מקבלת מגרמניה – 742 יורו לחודש – היא משתמשת לרכישת תרופות ולטיפולים רפואיים.

המוסד לביטוח לאומי קבע כי היא חולה סיעודית בשיעור מקסימאלי ותלויה לחלוטין בעזרת הזולת. אבל למרות מצבה, המוסד לביטוח לאומי מסרב להשתתף בהוצאות המטפלת. כך, היא נאלצת להוציא מכיסה כסף רב על שכר והוצאות כוללות למטפלת, תרופות, ציוד רפואי ועוד. את מכשיר השמיעה שהיא נזקקת לו לא הצליחה לרכוש בשל מחסור באמצעים.

באמצע יוני 2011 נענה בג"צ לעתירה של אסתר צ'ובדי והורה למדינה בצו ארעי לתת לה קצבת סיעוד
.


.
קישורים: